Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató

A regisztrációval a Pályázó hozzájárul, hogy a Nemzeti Kiválóság Program1 továbbiakban: Projekt) keretében a http://www.campushungary.hu oldalon (továbbiakban: Honlap), az Online Pályázati Rendszerben (továbbiakban: OPR), valamint egyéb, a pályázathoz kapcsolódóan megadott személyes és egyéb adatait a Balassi Intézet a vonatkozó magyar, illetve közösségi jogszabályokban meghatározottak szerint kezelje.

Adatkezelő adatai

Név: Balassi Intézet (továbbiakban: Balassi Intézet vagy Adatkezelő)
/A TÁMOP 4.2.4.B/1 és a TÁMOP 4.2.4.B/2 projektek konzorciumvezetője/
Székhely: 1016 Budapest, Somlói út 51.
Adószám: 15598756-2-41
Statisztikai számjel: 15598756-8421-312-01

Az Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapját egyrészt a jogszabályi felhatalmazások, másrészt pedig az adatok közlésének önkéntessége teremti meg. Az adatkezelés elsődlegesen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontján, valamint a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 80. § (3) bekezdésén alapul.

Adatkezelés célja, terjedelme, helye

A személyes adatok kezelője a Balassi Intézet, ami az adatok kezelése során az alábbiak szerint jár el:
A Honlap kialakítása során az Adatkezelő arra törekedett, hogy a Pályázó személyes adatainak kezelése csak a Honlap szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges mértékben, illetve a Pályázó rendelkezésének megfelelően, egyúttal a hatályos törvényi rendelkezések maradéktalan betartásával történjen.
A Projekt Honlapjának felkeresésével a Pályázó személyes adatokat ad át a Balassi Intézet részére. Az internetes kapcsolat fenntartása során a Honlap látogatója által használt böngészőprogrammal, internetprotokoll-címmel (IP-cím), domain névvel (URL), a látogatás időpontjával, valamint a megtekintett oldalakkal kapcsolatosan automatikusan képződnek technikai adatok a szolgáltató számítógépes rendszerében. A Balassi Intézet ezeket kizárólag a Honlappal kapcsolatos elemzésre és statisztikai információk gyűjtésére használja fel.
Fentieken túlmenően a Projekt elektronikus ügyintézési rendszere (OPR, e.mail kommunikáció, stb.) elsősorban azokat a személyes adatokat dolgozza fel, melyek kezelésére a rá vonatkozó jogszabályok alapján jogosult. Adatkezelő a Pályázó alábbi személyes adatait tárolja: Felhasználónév, Jelszó, Teljes név, Születési neve, Születési hely (ország, település), Születési idő, Anyja születési neve, Neme, Állampolgárság, Adóazonosító jel, Útlevélszám, Tartózkodási hely ország, Tartózkodási hely irányítószám, Tartózkodási hely, település, Tartózkodási hely cím, Állandó lakhely ország, Állandó lakhely irányítószám, Állandó lakhely település, Állandó lakhely cím, Otthoni telefonszám, Mobilszám, Email cím, Legmagasabb iskolai végzettség.
A Projekt Honlapján biztosított funkciók eléréséhez (elsősorban az adott Pályázó folyamatban lévő vagy már lezárt ügyeinek elektronikus úton történő nyomon követése vagy visszakeresése) a Pályázónak további az Info tv. 3. § -ának 2. pontja szerinti személyes adatokat is a Balassi Intézet rendelkezésére kell bocsátania. A hatályos jogszabályi környezetben ugyanis ezen kiegészítő adatok nélkül a Balassi Intézet nem nyújthatja ezen szolgáltatásokat, illetve a Pályázóval nem tudna kapcsolatot tartani.
A Honlapon történő regisztráció önkéntes. A Jelentkező a fent megjelölt adatai megadásával és a regisztráció elvégzésével az Info tv. 5. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájárulását adja az adatkezeléshez.
Az adatkezelés a fenti célok esetében is kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig, és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére egyébként alkalmas.
Az adatkezelés helye az Adatkezelő székhelye, illetve a 7633 Pécs, Szántó Kovács János utca 1/b szám alatt található iroda. Az adatkezelés a Honlapon (részben) automatizáltan történik. 
A fentiek szerinti adatkezelés során keletkező információkat a Balassi Intézet a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, csak a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges mértékben, illetve a Pályázó rendelkezéseinek megfelelően kezeli, és minden törvényes eszközzel megakadályozza, hogy azokhoz illetéktelenek hozzáférjenek.
A tudomására jutott adatokat a Balassi Intézet harmadik személy számára – jogszabályban meghatározott eseteken kívül – semmilyen körülmények között nem adja ki. Személyes adatok továbbítására kizárólag a vonatkozó jogszabályok ilyen rendelkezései szerint, vagy az érintett Pályázó hozzájárulása esetén kerülhet sor, az ott meghatározott terjedelemben.

Az adatkezelés részeként a regisztráció során megadott személyes adatok az Adatkezelő által - jogszabályban, illetve a Projekttel kapcsolatban meghatározott feladataik ellátása érdekében – továbbításra kerülhetnek az alábbi szervezetekhez:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 3.
törzskönyvi azonosító szám (PIR): 309271
adószám: 15309271-2-41
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.
törzskönyvi azonosító szám (PIR): 300070
adószám: 15300076-2-41
Mindezeken felül történhet adattovábbítás a pályázat megvalósításában résztvevő, a Pályázó által kiválasztott fogadó intézmények irányába is. 
Felhívjuk a figyelmet, hogy a fent megjelölt szerve(zete)k Pályázó által megadott adatokhoz csak –a hatályos jogszabályok és az Adatkezelők adatvédelemre és adatbiztonságra vonatkozó belső szabályzataiban foglaltak megtartása mellett– korlátozottan, a cél megvalósulásához feltétlenül szükséges mértékben és ideig és kizárólag ahhoz a személyes adathoz férhetnek hozzá, amely az adattovábbítás céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges, valamint a cél elérésére egyébként alkalmas. A továbbított adatok egyéb célra nem használhatóak fel.

A Pályázók Jogai

A Pályázó jogosult tájékoztatást kérni a személyére vonatkozó adatkezelésről. Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A Balassi Intézet a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban adja meg a Pályázó részére.
A Pályázó bármikor jogosult helytelenül rögzített adatainak helyesbítését kérni. A helytelen adatok kijavítását a Balassi Intézetnél kezdeményezheti.
A Pályázó jogosult kérni a személyére vonatkozó adatok törlését, vagy zárolását kérni a kötelező adatkezelés kivételével. A törlés kezdeményezése a Balassi Intézethez benyújtott írásbeli kérelemmel lehetséges.
Az Info tv. 21.§- ában foglaltak alapján a Pályázó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha az Adatkezelő az érintett Pályázó tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha az érintett Pályázó az Adatkezelőnek az előző bekezdés alapján meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő az előző bekezdés szerinti határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.
A Pályázó jogainak megsértése esetén, valamint az Info tv. 21. §-ban meghatározott esetekben az adatátvevő, az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Elérhetőségeink
Levelezési cím: 1519 Budapest, Pf. 385.
Telefon (központi): +36 (1) 666-7922
+36 (1) 381 5100 
E-mail:  Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Főoldal

 • Hírek
 • Eseménybeszámolók

Pályázóknak

 • Hallgatóknak
 • Oktatóknak
 • Adminisztratív személyeknek
 • GYIK
 • Hova pályázhatok
 • Formanyomtatványok
 • Hasznos linkek
 • Fontos tudnivalók
 • Ösztöndíj-kataegóriák

Rólunk

 • Campus Hungary Program
 • Galéria
 • Események
 • Sajtószoba

Kapcsolat

 • Ösztöndíj Iroda
 • Koordinátorok